نور پردازی در دکور آرایشگاه

نور پردازی اثر روانی بسیاری روی چگونگی دید ما از فضا و اثراتی که بر احساس ما هنگام استفاده از آن فضا میگذارد ، دارد.

به عنوان مثال ، اتاقهای آفتابگیر که نور زیادی دارند فضایی خوشایند ، گرم و شاد داشته و باعث ایجاد حالت دلپذیری در ما میشوند .در حالیکه اتاقهایی که نور غیر مستقیم دارند فضایی خسته کننده ، بی روح و سرد دارند و ایجاد دلتنگی و افسردگی میکنند. در روزهای آفتابی که نور، سایه و روشن ایجاد میکند ، افراد، فعال و پر انرژی میشوند. بر عکس در روزهای  گرفته که هیچ سایه و روشنی وجود ندارد فضا راکد ، کسل کننده و دلگیر است .تفاوت این دو روز را را میتوان در تفاوت کیفیت نور دانست  .روانشناسان محیط نگر تاثیر اتاقهایی که افراد از آن استفاده میکردند را از نظر نور پردازی مناسب فضای اتاق بررسی کردند. اتاقهای شلوغ، بی تناسب و نامرتب ، بسیار باعث تحریک افراد میشوند . در حالیکه اتاقهای متناسب و مرتب کمتر افراد را تحریک میکنند. در مورد انجام کارها نیز بهمین شکل عمل شد ؛ انجام بعضی از کارها مثل خواندن کتابی پیچیده یا نوشتن متنی سخت کارهایی دشوار هستند ؛ در حالیکه تکالیفی مثل پرداخت صورتحساب یا تمیز کردن منزل کارهایی ساده تر هستند .برای انجام  بهینه کارهای دشوار فضاهایی مورد نیاز است که کمتر افراد را تحریک میکنند بنابراین فضاهای متناسب و مرتب مناسب انجام این کار هستند و بر عکس. نور پردازی را میتوان به عنوان عاملی در کاهش یا افزایش محرک در ایجاد موقعیتی مناسب برای انجام کارها به کار برد .

مترجم : رویا روحانیان

3
0